Selecteer een pagina

Privacy reglement De Betekenis

Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende doelstellingen:

• het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant;
• het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
• het afhandelen van vragen en klachten;
• het informeren van nabestaanden over de uitvaart;
• het organiseren en vormgeven de uitvaart.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

De Betekenis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om de overeenkomst die klanten met De Betekenis aangaan financieel en administratief te kunnen afhandelen.
• De Betekenis verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Persoonsgegevens bewaren:
De Betekenis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste factuur.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen voor ons verwerkingen doen op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken.

Gegevens inzien en aanpassen of verwijderen:
Recht van inzage, correctie, beperking, gegevenswisseling, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar. Indien u een relatie heeft met De Betekenis, dan heeft u de volgende rechten:

• Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen.
• Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
• Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
• Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.
• Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
• Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Stuur dan een e-mail naar info@uitvaartvoorkinderen.nl of een brief naar onderstaand adres. Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Postadres:
De Betekenis
Tjalk 5
3891 DH Zeewolde

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door ons zijn geschonden? Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Contactgegevens

Tjalk 5
3891DH Zeewolde
06-18 81 21 54
info@uitvaartvoorkinderen.nl
KvK: 81913001

bel direct naar +31618812154 (24/7 bereikbaar!) of mail naar info@uitvaartvoorkinderen.nl